کالیبراسیون تجهیزات

کالیبراسیون تجهیزات

در تمامی نظام های مديريت کيفيت، کنترل تجهيزات اندازه گيری،آزمون، تست و يا به عبارت ديگر کاليبراسيون بخش مهمی را به خود اختصاص داده است. به طوری که بدون استقرار يک نظام کاليبراسيون موثر در سازمان ،بسياری از موارد ديگر را نمی توان به اجرا در آورد و يا حداقل به نتايج آنها اعتماد نمود.
اصولا برای هر نوع تجزيه و تحليل درمراكز تولیدی و تحقیقاتی، نياز به داده های دقيق و درستی می- باشد(اين موضوع همواره به صورت پيش فرض مورد توجه قرار می گيرد). حال اگر داده هايی در مراحل مختلف بازرسی و آزمايش که از دستگاه های اندازه گيری حاصل می گردد ،دقيق و درست نباشد ،مبنای تجزيه و تحليل درمراكز صنعتی ،درست نبوده و مسلما اين مراكز را به بيراهه کشانده و حتی در بسياری از موارد موجب خسارت های جبران ناپذيری خواهد شد. لذا به همين علت است که در تمامی نظام های مديريت کيفيت،کاليبراسيون و يا کنترل تجهيزات اندازه گيری و آزمون و تست به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و در تمامی پروژه های هر سازمان به عنوان يکی از ارکان اصلی و پايه تعريف شده و بايد به بهترين شكل ممكن به اجرا در آيد.

کاليبراسيون فقط ارائه گواهينامه و برچسب زدن نيست، بلکه اعتبار بخشيدن به تمام اندازه گيري هايی است که درمراكز صنعتی انجام می گيرد. هدف از کاليبراسيون، يکسان کردن نتايج آزمايش ها و اندازه گيری ها در سطح جهانی است يعنی، اگر يک اندازه گيری و آزمايش در يکی از نقاط دور افتاده ی ايران انجام گيرد بايد با نتايجی که در پيشرفته ترين کشورهای جهان حاصل می گردد يکسان باشد پس می توان گفت:
کالیبراسیون: یعنی درستی، اعتماد و اطمینان، همخوانی، وحدت و رسیدن به مقدار واقعی کمیت.

شرکت هورسان پرتو آزما توانایی انجام کالیبراسیون تجهیزات از قبیل :

 ترازو ظروف حجمی همزن مکانیکی سانتریفوژ محیط های دما و رطوبت- هود ها الک و غربال انواع کولیس ها انواع میکرومترها را دارد. برای اطلاعات بیشتر لطفا به سایت : cal.hpazma.com  مراجعه شود و برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های : 40881265 -40881249 تماس حاصل نمائید.

 

0%