استاندارد ISO 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

امروزه سازمان ها دریافته اند كه در اتجام كلیه امور همواره پیشگیری از طریق اجرای یك سیستم مدون و كارآمد بسیار مناسب تر از روش های اصلاح بعد از برخورد با شرایط غیرایمن و پس از وقوع حادثه است بنابراین روز به روز نیاز به ایجاد یك سیستم مدیریت ایمنی در سازمان ها بیشتر احساس گردید تدوین استاندارد OHSAS 18001 در این راستا انجام گردید.

منظور از ایمنی و بهداشت شغلی چیست؟

شرایط و عواملی كه بر روی سلامتی و آسایش كاركنان ، كارگران موقت ، كاركنان پیمانكار ، بازدیدكنندگان و هرفرد دیگری درمحیط كار تاثیر بگذارد را به عنوان ایمنی و بهداشت شغلی می_ شناسیم .این گونه شرایط و عوامل برای هرسازمانی با توجه به ماهیت فعالیت های سازمان متفاوت است بایستی توجه داشت كه شناخت این عوامل و شرایط در یك سازمان از مهمترین فعالیت های استقرار سیستم در یك سازمان است.

0%