استاندارد ISO 17025

استاندارد ISO/IEC 17025

در حال حاضر استاندارد بین المللیISO/IEC 17025   شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می باشد. در صورتی که آزمایشگاه‌ها الزامات استاندارد ISO  17025 را برآورده نمایند و توسط مراجعی که دارای موافقت نامة شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد هستند، تأیید صلاحیت شوند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها آسان خواهد شد. به کارگیری این استاندارد همکاری بین آزمایشگاه ها و سایر سازمان‌ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روش‌های اجرایی کمک می‌کند.

مسئولیت هر آزمایشگاه این است که فعالیتهای آزمایش و کالیبراسیون خود را به نحوی انجام دهد که الزامات این استاندارد رعایت شود و خواسته‌های مشتریان، مراجع قانونی یا سازمانهایی که آزمایشگاهها را به رسمیت می‌شناسند، نیز برآورده گردد. این استاندارد شامل دو بخش الزامات مدیریتی و الزامات فنی می‌باشد. برآورده شدن این دو به معنی داشتن صلاحیت بر اساس  ISO 17025 است.

مزایای اخذ استاندارد 17025

افزایش اطمینان از صحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه

انجام خود ارزیابی توسط آزمایشگاه

  یافتن و محدود سازی منابع خطاهای اندازه گیری و کنترل خطاها

محاسبه خطاهای غیر قابل کنترل

  کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ها

  کنترل و تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری

  تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها

   تبادل اطلاعات و تجارب بین آزمایشگاه های همکار

   هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی

   تسهیل در پذیرش نتایج آزمون

   اثبات پیاده سازی سیستم کیفیت و صلاحیت فنی (نتایج فنی معتبر)

   افزایش اعتماد مشتریان و ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه

   افزایش قدرت بازاریابی و مزیت رقابتی نسبت به آزمایشگاه هایی که در کلاس جهانی نظام مدیریت کیفیت وارد نشده اند

   استاندارد کردن روشهای اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها

   ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها

   دست یابی به اعتبار بین المللی به عنوان آزمایشگاه آکرودیته جهانی در ایران

  افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات به صادرکنندگان محصول

  عدم نیاز  ارسال نمونه به مراکز آزمایشگاهی تائید شده

   انطباق استانداردهای ISO 9001-9002 با مقدمات این استاندارد

  امکان پذیرش آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف سازمان های ملی استاندارد

0%