استاندارد HSE-MS

استاندارد ایزو HSE-MS

استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی و مدیریت و محیط زیست از دهه های قبل، برخی شرکت های بین المللی به ویژه در حوزه صنایع نفت،اقدام به جمع آوری و تدوین استاندارد های راهنما نمودند.این استانداردها که عموما" با مخفف HSE-MSمعرفی شده اند،چهارچوب مشخصی را برای یک سیستم مدیریت یکپارچه تهیه می نمایند ودارای وجوه تمایزی با استاندارد های ایزو 14001 وOHSAS 18001 هستند.

سیستم مدیریت HSE روند موفقیت هر تجارت را پی ریزی می کند. در این استاندارد برای محافظت پرسنل از انواع خطرات و همچنین موفقیت و توسعه پایدار هر تجارتی الزامات متعددی وجود دارند که باید تحقق یابند. اکثر شرکت ها در سراسر دنیا به تاثیرات طولانی و عمیقی که HSE بر تجارت آنها می گذارد واقف هستند، اما این موضوع هنوز در کشورهای درحال توسعه تا حدودی ناشناخته است. فعالیت های HSE در تمام امور صنعتی ازقبیل فعالیتهایی که توسط پیمانکاران درزمینه اجرایی، نگهداری و ساخت انجام می شود قابل استفاده است. عامل کلیدی در موفقیت سیستم مدیریت HSE پیاده سازی مجموعه ای از عملکردهای باثبات و سازمان یافت از این قبیل است: تضمین بهداشت و ایمنی محیط کار، مدیریت ریسک های فنی و اثرات زیست محیطی آنها و اتخاذ برنامه ای مستمر برای ارتقای عملکرد HSE. سیستم مدیریت HSE برای اجرای تمام عملکردهای زیر خط مشی ارائه می دهد: تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، اجرا، انتقال و توزیع، مدیریت محصول و کارهای انجام شده توسط گروه کارکنان و پیمانکاران در اتباط با استانداردهای بهداشت و ایمنی. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیریت HSE بخشی از سیستم مدیریت جامع سازمان ها است. عامل های فیزیکی مانند انتشار مواد آلاینده، سطوح صدا [آلودگی صوتی]، مصرف منابع و انرژی نشانه های کلیدی برای ارزیابی و سنجش استانداردهای زیست محیطی هستند. برای مقوله ایمنی دو نشانه وجود دارد؛ اول نشانه فعالیت برای ارزیابی میزان تمرکز سازمان بر ارتقا HSE و دوم نشانه خروجی [نتیجه] برای ارزیابی میزان واقعی پیشرفت در زمینه HSE. باید بر این نشانه ها نظارت داشت، هزینه این نظارت توسط مزایای بدست آمده از داده های جمع آوری شده توجیه می شود.

قواعد کلی

قواعد کلی سیستم مدیریت HSE با سیستم مدیریت کیفیت یعنی سری ایزو 9000 ارتباط نزدیکی دارد. استانداردهای ایزوی مرتبت با HSE این ها هستند: ایزو 9000:2005 مدیریت کیفیت، ایزو 14000 مدیریت زیست محیطی و BS 8800 و   OHSAS 18000 ایمنی شغلی.
امروزه در عرصه رقابت تمرکز اصلی هر صنعت یا سازمان (در دنیا) رسیدن به تولید رقابتی است، این یعنی به حداکثر رساندن سود یا بازده خالص و در عین حال تحقق بخشیدن استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی، و استانداردهای زیست محیطی. در برخی شرایط مشاهده شده که با صرف توجهی مخصوص به برنامه های پیشگری از حادثه، سود دهی سازمان یا صنعت افزایش یافته چون مراقبت از منابع (نیروی انسانی، زمان، سرمایه) بطور غیر مستقیم با سود دهی سازمان مرتبط است. بین هزینه هایی که برای برقراری استانداردهای ایمنی صرف می شود و زیان های تصادفی احتمالی در طول دوره اجرایی یک تعادل مشخص وجود دارد.
تصادف یعنی هر اتفاق ناخواسته ای که باعث صدمه به افراد، خسارت به اموال، زیان در پروسه یا روند تولید، و آسیب به محیط زیست یا آسیب به وجهه سازمان شود. تمام این عوامل بطور غیرمستقیم اتلاف پول و وقت را به همراه دارد. تصادفات براساس شدت آنها می توانند در چهار دسته طبقه بندی شوند: حوادث مهلک (کشنده)، تصادفات با صدمات جدی، تصادفات با صدمات جزئی و تصادفات بدون صدمه (فقط خسارات مالی). برای اجتناب از حوادث مهیب سیستم مدیریت
HSE خط مشی هایی فراهم ساخته که با قوانین محلی، منشور کیفیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان، خط مشی های ایمنی سازمان و الزامات مخصوص کنترل ریسک (یعنی ریسک بهداشتی، ریسک در محیط کار، ریسک های فنی و زیست محیطی) انطباق دارد. همچنین می توان برای تعیین مقدار تکرار حوادث در یک ناحیه، واحد یا محل کار در یک دوره از مدل های پیشبینی حوادث  (APM) استفاده کرد. پس از آن توسط نتایج حاصله از نقاط پرخطر، با استفاده از APM می توان به ارتقای طراحی مهندسی پرداخت تا ریسک حوادث به حداقل برسد.

 مزایای HSE-MS

شناسایی شرایط مخاطره آمیز فعالیت های سازمان

ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات

حذف و کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات و کاهش و حذف جنبه های زیست محیطی

اطمینان از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود

تعیین اهداف در ارتباط با ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی

ایجاد آمادگی های لازم را دربرخورد با شرایط اضطراری

افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان را بطور نظام یافته ( سیستماتیک )

محیط ‌زیست: محیطی شامل هوا، آب، خاک وو روابط متقابل بین آنها که سازمان در آن فعالیت می‌نماید.

ریسک یا مخاطره: ترکیبی از احتمال وقوع یک رویداد خطرناک یا قرار گرفتن در معرض آن و وخامت مصدومیت

جنبه زیست محیطی: بخشی از فعالیتها، خدمات یک سازمان که با محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد.

ارزیابی ریسک: فرآیند کلی برآورد ابعاد و گستردگی ریسک ناشی از خطر با در نظر گرفتن کفایت تمامی کنترل های موجود شرح خدمات HSE-MS

تعیین و تدوین خط مشی ایمنی و بهداشت و زیست محیطی و اهداف کلان و خرد و برنامه های سازمان .

تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان

ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

نیازسنجی،برنامه ریزی،اجراء و اثربخشی آموزشی

تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات شامل : مخاطرات ، ریسک ، حوادث ، جنبه ها ، پیامدها

شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیتها، محصولات یا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها و جنبه ها

تعیین،شناسایی و کنترل ریسک ، جنبه ها و پیامدها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی

ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی ) سازمان

تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان

برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی

مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

0%