استاندارد ISO 14001

ایزو 14001 (مديريت محيط زيست)

استاندارد ایزو 14001معيارهايي براي سيستم مديريت محيط زيست فراهم مي‌كند. اين استاندارد، مقتضيات عملكرد محيطي را تعيين نمي‌كند، بلكه چارچوبي فراهم مي‌كند تا يك شركت يا سازمان بتواند يك سيستم مديريت محيطي مؤثر تنظيم نمايد. هر سازماني بدون توجه به نوع يا بخش فعاليت خود مي‌تواند از اين استاندارد استفاده كند. استفاده از اين استاندارد، اين اطمينان را براي مديريت شركت و كاركنان آن و سهامداران خارجي ايجاد مي‌كند كه اثرات محيطي اندازه‌گيري شده و بهبود يافته است.

مزاياي ایزو 14001

كاهش هزينه مديريت ضايعات

صرفه‌جويي در مصرف انرژي و مواد

كاهش هزينه توزيع

بهبود تصوير شركتي بين تنظيم‌گران، مشتريان، و عموم

قرار گرفتن مباحث محیط زیست و پیشرفت مستمر در بتن تجارت شما

مشارکت گسترده تر تیم راهبری در سیستم مدیریت، کل سازمان را به حرکت به سمت اهداف و آرمان های شرکت تشویق خواهد کرد.

بهبود عملکرد زیست محیطی

رویکرد یکپارچه

الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی

الزامات کلی

سازمان باید یک سیستم مدیریت محیط زیستی را مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی, ایجاد, مستند, مستقر و نگهداری نماید و به طور مستمر بهبود دهد و چگونگی تحقق این الزامات را نیز مشخص نماید. سازمان باید دامنه کاربرد سیستم مدیریت محیط زیستی خود را تعریف و مدون نماید.

خط مشی محیط زیستی

مدیریت عالی باید خط مشی محیط زیستی سازمان را تعریف و اطمینان حاصل نماید که این خط مشی مطابق با دامنه کاربرد تعریف شده سیستم مدیریت محیط زیستی و:

الف) متناسب با ماهیت, مقیاس و پیامدهای محیط زیستی فعالیت ها, محصولات و خدمات سازمان می باشد

ب) شامل تعهد به بهبود مستمر و پیشگیری از آلودگی می باشد

ج) شامل تعهد به تبعیت از الزامات قانونی قابل کاربرد و همچنین الزامات دیگری که سازمان, در ارتباط با جنبه های محیط زیستی خود, نسبت به رعایت آنها موظف گردیده است, می باشد

د) چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف کلان و اهداف خرد محیط زیستی مهیا می نماید,

ه) مدون, مستقر و نگهداری کردن

0%