دوره آموزشی کالیبراسیون طول و زاویه

کالیبراسیون طول و زاویه

کمیت طول مقایسه فاصله بین دو نقطه است و زاویه به عنوان یک کمیت مکمل طول باعث ایجاد فواصل دوبعدی و سه بعدی می شود. اندازه گیری صحیح روشی است که به کمک آن می توان عملیات انجام شده را اثر بخش تلقی کرد و می توان گفت کالیبراسیون نیز اثربخش بوده است.مخصوصا در مبحث زاویه، چون در اغلب موارد گرفتن جواب بر محاسبه مبتنی است، از استفاده و اندازه گیری با این وسایل نتایج رضایت بخشی حاصل می شود. در واقع کمیت های طول و زاویه به عنوان کمیت های اثرگذار در کنترل کیفیت می باشند و از اینرو تمرکز بر این کمیت ها نتیجه خوبی را در سطح کار به همراه خواهد داشت.

از انواع وسایل اندازه گیری طول و زاویه می توان کولیس، میکرومتر، اندیکاتور ضخامت، خط کش فولادی، متر نواری، فیلر، نقاله، گونیا و... را نام برد.

0%