دوره آموزشی نرم افزار طراحی آزمایش MINITAB

طراحی آزمایش (DOE)

هدف از دوره:

کیفیت محصولات و خدمات در سازمان های صنعتی و خدماتی به عنوان یک مزیت رقابتی انکار ناپذیر به اثبات رسیده است. تجزیه و طراحی آزمایش ها به عنوان یکی از مهمترین رویکردها سعی در کاهش تغییر پذیری محصولات و فرایندها و افزایش و بهبود کیفیت در سازمان ها دارد. دستیابی به این مهم از طریق شناسایی عوامل مهم و تأثیر گذار بر کیفیت محصولات و فرایندها و کاهش اثر عوامل غیر قابل کنترل مسیر می شود.

با توجه به رشد فزاینده و تنوع بیشمار محصولات و خدمات ارائه شده از طرف سازمانها و روند ورود به بازارهای جهانی و از طرفی افزایش سطح توقع مشتریان و نیاز به بهبود کیفیت، استفاده از ابزاری که بتواند منجر به بهبود و توسعه محصولات با کیفیت و مورد انتظار مشتریان گردد احساس می شود. استفاده از طراحی آزمایش ها می تواند خصوصاً در کشور ما (به عنوان یک کشور درحال توسعه) منجر به افزایش کیفیت و بهبود مداوم آن گردد که این باعث عدم وابستگی به کالاهای وارداتی و افزایش رونق اقتصادی بنگاه های صنعتی و خدماتی داخلی می گردد. يكی از ابزارهای كليد و اصلي در بهبود فرآيندهای توليد ابزار طراحي آزمايشها  DOE - Design Of Experiments می باشد.

تكنيک طراحی آزمايش ها (DOE) نيز يكی از تكنيک های بهبود كيفيت است كه در دهه های 1990 , 1980به عنوان يک مزيت رقابتی دركشورهای غربی و ژاپن مطرح شد، به طوری كه بصورت يكی از الزامات گواهينامه QS 9000 پذيرفته شد. روش های DOE می توانند در استقرار SPC مفيد واقع گردند.

طراحی آزمایش ها یکی از روش های آماری کنش گرایانه جهت شناسایی عوامل مؤثر بر فرایند و تولید محصولات با کیفیت و مورد نیاز مشتریان می باشد.

تكنيک  DOEمحدود به محيط های صنعتی و توليدی نمی شود. در تمام فرايندها و سيستم ها می توان از DOE بهره گرفت و كيفيت خروجـی را افزايش داد. در سيستم های اجتماعی كه فرايندها انسان هستند، در كشاورزی كه فرايندها گياهان هستند، درسيستم های اقتصادی كه فراينـدها مبادلاتی هستند و … می توان از DOE برای بهبود آنچه از اين سيستم ها انتظار می_ رود، استفاده كرد. این تکنیک در نرم افزار MINITAB اجرا می شود. 

مخاطبان دوره:  پژوهشگران و کارکنان آزمایشگاهی و دانشجویان

مدت دوره:  24 ساعت

مزایای دوره:  افزایش اطلاعات استخراجی از آزمایشات

0%