استاندارد ISO 50001

ایزو 50001 مدیریت انرژی

هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به استقرار سیستم ها و فرایندهای لازم جهت بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است. پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده است. در این استاندارد بین المللی برای انواع سازمان ها در اندازه های مختلف صرفنظر از شرایط جغرافیایی ، فرهنگی یا اجتماعی قابل کاربرد است. پیاده سازی موفق به تعهد کلیه سطوح و بخش های سازمان و خصوصا مدیریت ارشد بستگی دارد

مزایای  گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱

  • کاهش مصرف انرژی پس از اجرای الزامات استاندارد
  • جهانی شدن و ایجاد مزیت رقابتی در صادرات
  • بکارگیری یک سیستم موثر مدیریت انرژی
  • کاهش هزینه های تولید و انتقال انرژی
  • ایجاد و بهبود یک سیستم مدیریت کارا
  • افزایش کارآیی مصرف انرژی در فرایندهای سازمان
  • ایجاد فرهنگ اصلاح الگوی مصرف برای استفاده صحیح از انرژی

انتظار می رود با تکیه بر استاندارد ایزو 50001 ، بتوان60 % از مصرف انرژی جهان را تحت تاثیر قرار داد.

0%