استاندارد ISO 10004

ISO 10004

چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است.

این استاندارد راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریان ، این استاندارد باعث می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان ، مجموعه گواهی گیرنده درمسیر مشتری مداری حرکت نماید.   ISO 10004برای استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعالیت، وسعت و نوع محصول آنهاست و اغلب قواعد آن جهت بالا رفتن رضایت مشتری ها از مجموعه می باشد.

در این استاندارد به مواردی مختلفی اشاره شده است که برخی از آنها بدین شرح هست:

  • نحوه تقسیم بندی مشتریان
  • انواع مشتری ها از دید استاندارد
  • نحوه نظرسنجی از مشتریان ( روش های نظرسنجی مستقیم و غیرمستقیم)
  • توضیح انواع روش های نظرسنجی

ایزو 10004جهت رضایت مندی بیشتر، مشتریان را در خصوص طرح، برنامه ریزی و اجرا راهنمایی میکند.
همچنین به دلیل طبقه بندی نیازهای مشتریان ،باعث حرکت مجموعه گواهی گیرنده ها به سمت مشتری مداری می گردد.
مفاد قرارداد،پیمانها وقوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمی دهد وصرفا انها را در جهت رضایت
مشتریان راهنمایی و هدایت می کند.

داشتن این گواهینامه به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق هرگونه اندازه گیری و سنجش میزان رضایت مشتری را قبول کرده است و کل سیستم سازمان یا شرکت یا حتی خدمات را بر پایه رضایت مشتری بنا شده است.

0%