استاندارد ISO 10015

سازماندهی آموزش ISO 10015

در حال حاضر با پیشرفت علم و ورود به عصر دانش ، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی ها و سیستم های کاری سازمان ها، استفاده از فرآیند آموزش ، قوی ترین ابزاری است که می تواند راهگشای سازمان ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازارهای رقابتی باشد. اما افزایش کمی نفر، ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف آموزشی ، به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت و به کار بستن آموزش های فراگرفته شده در سازمان باشد، بلکه این اثربخشی آموزش است که می تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره های آموزشی باشد.

این استاندارد از جمله استانداردها و راهنمایی جهت طرح ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در سازمان ها می باشد.

با استقرار فرآیند آموزش بر اساس  استاندارد ISO 10015 می توان موثرترین راه را در خصوص پایش و اندازه گیری اثر بخشی فرآیند آموزش به دست آورد. براي انتخاب و اجراي آموزش به منظور جبران كاستي‌هاي مربوط به شايستگيِ موجود نسبت به شايستگيِ موردنياز، مديريت بايستي مراحل زير را مورد پايش قرار دهد:
الف- تعيين نيازهاي آموزشي
ب طراحي و برنامه‌ريزي آموزش
ج فراهم‌آوردنِ آموزش
د ارزشيابي نتيجه آموزش
نتیجه به دست  آمده از هر مرحله ، مدارک مرحله بعدي را فراهم مي‌آورد. 

ﻧﻘﺶ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮاﻫﻢ آوردن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ، اﺟﺮاي آﻣﻮزش، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻧﻈـﺎرت و ﺑﻬﺒـﻮد ﻓﺮآﻳﻨـﺪ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـه اﻫﺪاف آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ آﻣﻮزش در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد و ﻫﺪف، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در اﻣـﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻛﺎرایی بالاتر اﺳﺖ.

0%