0%
میکرومتر

میکرومتر (micrometer)

میکرومتر، یا ریزسنج، ابزاری برای اندازه‌گیری طول با دقت زیاد است.
میکرومتر برای اندازه‌گیری قطعاتی که بایستی دقیق اندازه گیری شوند به‌کار گرفته می‌شود. دقت میکرومتر به‌مراتب بیشتر از دقت کولیس‌ها است. میکرومترها ازنظر سیستم اندازه‌گیری مانندکولیس دو نوعند که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند. میکرومتر از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است، که عبارتند از: فک ثابت، فک متحرک، استوانهٔ مدرج یا همان خط‌کش میکرومتر، پوستهٔ مدرج یا ورنیهٔ میکرومتر، و کمانی که برای گرفتن میکرومتر از آن استفاده می‌شود. در قسمت انتهایی میکرومتر یک جغجغه است و اهرمی که در هنگام اندازه‌گیری قفل می‌شود. معمولاً میکرومترها با دقت 01/0 میلی‌متری ساخته می‌شوند. بازه اندازه گیری میکرومترها 25 میلیمتری می باشد.
انواع میکرومتر از نظر نمایش:
  • میکرومتر ورنیه ای
  • میکرومتر عقربه ای
  • میکرومتر دیجیتال
انواع میکرومتر از نظر کاربرد:
  • میکرومتر داخل سنج
  • میکرومتر سه فک
  • میکرومتر خارج سنج
  • میکرومتر یکطرفه (معمولی)