استاندارد HACCP

استاندارد HACCP

اصول سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني(HACCP) ، كه توسط كميته كدكس موادغذايي پذيرفته شده ، ارائه مي شود. HACCP  كه سيستمي مبتني بر علم و نظام مند است ، خطرهاي ويژه و اقدام هاي لازم براي كنترل آن ها را ،براي اطمينان از ايمني موادغذايي، شناسايي مي كند. HACCP  ابزاري است براي ارزيابي خطرات و برقراري سيستم هاي كنترل كه اساسا بر پيشگيري به جاي تكيه بر آزمون محصول نهايي تمركز كرده است. هر سيستم  HACCP قابليت تغيير و انطباق مانند توسعه در طراحي تجهيزات، روش هاي فرآوري يا پيشرفت هاي تكنولوژيك را دارد .HACCP مي تواند در طول زنجيره موادغذايي از توليد اوليه تا مصرف نهايي كار برد داشته باشد و اجراي آن بايد با شواهدعلمي احتمال بروز خطربراي سلامتي انسان هدايت شود. اجراي سيستم  HACCPمي تواند علاوه بر افزايش ايمني موادغذايي منافع مهم  ديگري را هم به دنبال داشته باشد.همچنين كاربرد سيستم HACCP  مي تواند به بازرسي توسط مراجع قانوني كمك نموده ،تجارت بين المللي را با افزايش اعتماد به ايمني موادغذايي ارتقاء بخشد.  

0%