دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در سیستم

دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در سیستم

هدف از دوره:

ایجاد سیستمی خلاق و نوآور در مجموعه های شرکت کننده

مخاطبان دوره:  مدیر پروژه، مدیر تولید، مدیران فنی و کیفی در آزمایشگاه های R&D و آموزشی

 مدت دوره:    8 ساعت

مزایای دوره: آشنایی با تکنیک های نوآوری و خلاقیت در کار

0%