از ایده تا محصول

از ایده تا محصول

هدف از دوره:

آشنایی با نحوه ثبت ایده ها

مخاطبان دوره: آزمایشگاه های R&D، گروه های پژوهشی، فارغ التحصیلان و محققین

مدت دوره:  8 ساعت

مزایای دوره: بکارگیری ایده ها در تجاری سازی محصولات

0%