کالیبراسیون تجهیزات

کالیبراسیون تجهیزات

کالیبراسیون تجهیزات

اجرای موفقيت آميز هر فرآيندی، بستگی به دقت و كارآيی هر يک از ابزارهای اندازه گيری و كنترل دارد. كاليبراسيون ابزارهای اندازه گيری، اين اطمينان را فراهم می آورد كه يک فرآيند در چارچوب مشخصات موردنظر، اجراء و محصولی با كيفيت مطلوب، از اين فرآيند خارج گردد. كاليبراسيون،  مجموعه ای از عمليات اندازه گيری دقيق است كه طی آن، ورودی ها و خروجی های يک وسيله  اندازه گيری با يک کمیت معلوم، مقايسه می شود. از طريق تفسير صحيح نتايج اين مقايسه می توان خطاهای وسيله اندازه گيری مزبور را شناسايی و برطرف كرد. كاليبراسيون، اندازه گيري فرآيند واقعی را شبيه سازی می كند، روش اجرايی تنظيم يک وسيله اندازه گيری است كه صحت آن در محدوده مشخصات مورد نظر توليد كننده را تضمين می نمايد. ابزارهای اندازه گيری، وسايلی هستند كه يک سيستم اندازه گيری و كنترل را تشكيل می دهند. تنها در صورتی كه كليه ابزارهای  اندازه گيری با توجه به مشخصات موردنظر دارای صحت كافی باشند، كل اين سيستم، به طور قابل اطمينانی، در چهارچوب اين مشخصات عمل خواهد كرد.

آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان هپا قابلیت انجام کالیبراسیون تجهیزات زیر را بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 دارد.

کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

کالیبراسیون ترازو

کالیبراسیون ترازو

کالیبراسیون ترازو

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون ظروف حجمی

کالیبراسیون ظروف حجمی

کالیبراسیون ظروف حجمی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون الک و غربال

کالیبراسیون الک و غربال

کالیبراسیون الک و غربال

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون میکرومتر

کالیبراسیون میکرومتر

کالیبراسیون میکرومتر

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون کولیس

کالیبراسیون کولیس

کالیبراسیون کولیس

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون هودهای آزمایشگاهی

کالیبراسیون هودهای آزمایشگاهی

کالیبراسیون هودهای آزمایشگاهی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون همزن مکانیکی

کالیبراسیون همزن مکانیکی

کالیبراسیون همزن مکانیکی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون محیط های دمایی

کالیبراسیون محیط های دمایی

کالیبراسیون محیط های دمایی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون سانتریفیوژ

کالیبراسیون سانتریفیوژ

کالیبراسیون سانتریفیوژ

مطالعه بیشتر
0%