مقالات

پارامترهای کالیبراسیون

اجرای موفقيت آميز هر فرآيندی، بستگی به دقت و كارآيی هر يک از ابزارهای اندازه گيری و كنترل دارد. كاليبراسيون ابزارهای اندازه گيری، اين اطمينان را فراهم می آورد كه يک فرآيند در چارچوب مشخصات موردنظر، اجراء و محصولی با كيفيت مطلوب، از اين فرآيند خارج گردد. هم چنین از طريق تفسير صحيح نتايج اين مقايسه می توان خطاهای وسيله اندازه گيری مزبور را شناسايی و برطرف نمود. كاليبراسيون، كه اندازه گيری فرآيند واقعی را شبيه سازی می كند، در واقع روش اجرايی تنظيم يک وسيله اندازه گيری می باشد كه صحت آن محدوده مشخصات مورد نظر توليد كننده را تضمين می نمايد. در صورتی كه تغييراتی در اجزاء و عوامل مرتبط با فرآيند به وجود آيد، كاليبراسيون ابزارهای اندازه گيری مربوطه ضروری می شوند. ابزارهای اندازه گيری، وسايلی هستند كه يک سيستم اندازه گيری و كنترل را تشكيل می دهند. تنها در صورتی كه كليه ابزارهای  اندازه گيری با توجه به مشخصات موردنظر دارای صحت كافی باشند، كل اين سيستم، به طور قابل اطمينانی، در چهارچوب اين مشخصات عمل خواهد كرد.

بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه(BMC)

بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه(BMC)

بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه(BMC)

مطالعه بیشتر
تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

مطالعه بیشتر
کنترل کیفیت در کالیبراسیون

کنترل کیفیت در کالیبراسیون

کنترل کیفیت در کالیبراسیون

مطالعه بیشتر
آنالیز گواهی کالیبراسیون

آنالیز گواهی کالیبراسیون

آنالیز گواهی کالیبراسیون

مطالعه بیشتر
0%