استاندارد ISO 45001

استاندارد ISO 45001

استاندارد ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در March 2018 منتشر شد و این  استاندارد جایگزین استاندارد OHSAS 18001 گردیده است.

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی در قالب استاندارد OHSAS 18001 تاکنون در سازمان‌ها مورداستفاده قرارگرفته است با توجه به استقبال سازمان‌ها از این استاندارد سازمان ISO ، کار تدوین استاندارد ISO 45001، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی را در سال 2013 شروع نموده و نسخه نهایی استاندارد ISO 45001 در March 2018 منتشر شده است.

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ ، مطابق ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت از ساختار رده بندی تشکیل‌شده است و به‌راحتی با سایر استانداردهای مدیریتی نظیر استاندارد ISO 9001:2015 و استاندارد  ISO 14001:2015  قابلیت هماهنگ سازی را دارد.حوادث و بیماری‌های مربوط به کار، بار سنگینی بر دوش سازمان‌ها و صنایع می‌باشد.

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ با عنوان ایمنی و بهداشت شغلی، به همه سازمان‌ها کمک می‌کند تا ایمنی و بهداشت کارکنان شان را با کاهش ریسک و ایجاد شرایط کاری بهتر، ارتقا و بهبود بخشند.

استاندارد ISO 45001،ارائه‌کننده الزامات و دستورالعمل‌هایی برای اجرای سیستم و چارچوب حفاظت از کارمندان و کاهش ریسک است و هدف از طراحی آن، ادغام مؤثر با سیستم‌های مدیریت موجود و تکمیل برنامه‌های مرتبط همچون بهداشت و رفاه می‌باشد.

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ را می‌تواند هر سازمانی استقرار دهد این استاندارد منجر به:

 ایجاد و استقرار سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی بین المللی به منظور کاهش یا به حداقل رساندن خطرات کارکنان و سایر ذینفعان.

    حفظ و بهبود مداوم عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی.

    نگهداشتن تمام عملیات در مسیر سیاست‌های ایمنی و بهداشت شغلی.

مزایای استفاده از ایزو 45001:

  1. خط مشی واهداف سلامت و ایمنی شغلی سازمان را ایجاد کرده و اجرا می نماید.
  2. فرایندهای سیستماتیک که مفهوم و مفاد سازمان را مورد ملاحظه قرار می دهند را برقرار نموده و ریسکها و فرصتها و قوانین و الزامات سازمان را مد نظر قرار می دهد.
  3. خطرات و ریسک های سلامت و ایمنی شغلی را در ارتباط با فعالیتهای سازمان شناسایی میکند، برای حذف آنها کوشش می نماید و یا برای کاهش اثرات بالقوه کنترل هایی صورت می دهد.
  4. کنترل های عملیاتی را به منظور مدیریت ریسکهای سلامت و ایمنی شغلی و عمل به تعهدات قانونی و دیگر نیازمندی ها برقرار می سازد.
  5. میزان سطح آگاهی از ریسک های سلامت و ایمنی شغلی را افزایش می دهد.
  6. عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود ار مورد ارزیابی قرار داده و از طریق اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود آن می باشد.
  7. اطمینان حاصل می کند که کارکنان در موضوعات سلامت و ایمنی شغلی نقش فعالی دارند.

ازسوی دیگر این اقدامات اطمینان می دهند که اعتبار سازمان به عنوان مکان امن برای کار کردن، بیشتر گردیده و می تواند مزایای مستقیم بیشتری مانند موارد ذیل در بر داشته باشد:

 1. افزایش توان سازمان در پیروی از قوانین و مطابقت های قانونی
 2. کاهش هزینه های کلی حوادث
 3. کاهش زمان از کارافتادگی کارخانه و هزینه های مربوط به توقف عملیات
 4. کاهش هزینه حق العمل بیمه
 5. کاهش میزان غیبت و جابه جایی کارگران
 6. بدست آوردن جایگاه و نشان بین الملل

کاربران اسستاندارد 45001 شامل چه شرکتهایی می باشد؟

مهم نیست که شرکت شما یک کسب و کار کوچک یا یک شرکت ادغام شده جهانی است و یا یک سازمان غیرانتفاعی و یا نهادهای دولتی است. این استاندارد به همان میزان که برای عملیات هایی با ریسک کم کاربرد دارد در سازمان های پیچیده که دارای ریسک های زیاد هستند نیز قابل کاربرد است. این استاندارد هم چنین به سازمان ها اجازه می دهد که الزامات سایر استانداردهای سیستم مدیریت ایزو را با کلیه فرایندهای مدیریتی سازمان هم راستا و هماهنگ نمایند.

 

0%