0%
اسکوپ های آزمایشگاه

اسکوپ های آزمایشگاه هپا

اسکوپ های آزمایشگاهآزمایشگاه هپا با تایید صلاحیت  ISO/IEC 17025 و تاییدیه دانش بنیان در زمینه های ذیل فعالیت می نماید:

✅ کالیبراسیون انواع هودهای شیمی و میکروبی و سایر هودها و نیز تشخیص عمر مفید و تعویض فیلترها

✅ کالیبراسیون ترازوهای آزمایشگاهی

✅ کالیبراسیون شیشه آلات آزمایشگاهی

✅ کالیبراسیون آون،اتوکلاو،بن ماری و هات پلیت

✅ کالیبراسیون سانتریفیوژ

✅ کالیبراسیون همزن های مغناطیسی و مکانیکی

✅ کالیبراسیون الک و غربال

✅ کالیبراسیون میکرومتر،کولیس

 همچنین آزمایشگاه کالیبراسیون هپا در فروش و تامین تجهیزات آزمایشگاهی اندازه گیری ، شیمی، دمایی و  تامین انواع شیشه آلات و مواد شیمیایی اندازه گیری فعالیت دارد.