هدف کالیبراسیون

 

کالیبراسیون در واقع ایجاد نظامی مو ثر به منظور کنترل صحت و دقت عوامل مترولوژیکی دستگاه های آزمون و وسایل اندازه گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها برکیفیت فرآیند تاثیرگذار بوده و برای اطمینان از تطابق اندازه گیری های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.به طور معمول عدم قطعیت وسیله نسبت به زمان و با استفاده های مکرر از آن افزایش می یابد .شناسایی رشد تدریجی عدم قطعیت و افزایش آن به راحتی توسط کاربران امکا نپذیر نیست.

اهداف اصلی کالیبراسیون:Image result for کالیبراسیون تجهیزات

1)برای اطمینان از قرائت هایی که از دستگاه صورت میگیرد.                                                                                    

2)برای تعیین درستی مقادیر خوانده شده از دستگاه

3)برای استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استانداردهای مرجع

هدف نهایی کالیبراسیون برقراری قابلیت ردیابی عنوان شده است، قابلیت ردیابی قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه گیری با مرجع های ملی یا بین المللی از طریق زنجیره پیوسته مقایسه ها می باشد که همگی عدم قطعیتی معین دارند.

                                                                                                                                     

                                          

0%