اهمیت کالیبراسیون

اهمیت کالیبراسیون

استانداردها مدیریت خاصی برای تمام تجهیزات تولید به ویژه تجهیزات اندازه گیری قائل هستند،علم از جایی شروع میشود که اندازه گیری آغاز میشود. تنها هنگامی که پدیده ای را با ارقام بیان میکنیم می توانیم آن را به صورت عملی بررسی کنیم، بدون اندازه گیری امکان هیچ گونه پیشرفتی وجود ندارد.

توان اندازه گیری معیار بسیار خوبی برای تعیین میزان پیشرفت یک جامعه است:

1) وسیله اندازه گیری درست انتخاب شود                                              

2) وسیله اندازه گیری درست نصب شود                                                                                               

3) وسیله اندازه گیری درست نگهداری شود

4) وسیله اندازه گیری درست به کار گرفته شود

5) وسیله اندازه گیری درست کالیبره شود 

ابزار اندازه گیری و کنترل ابزار و تجهیزات و کالیبراسیون آن عاملی بسیار مهم و دارای اثر مستقیم بر کیفیت یک محصول است وقتی شما با ابزاری که از دقت لازم برخوردار است محصولی را تولید می کنید به طور یقین این محصول در سطح بالاتری نسبت به محصولی که با ابزاری که از دقت کافی برخوردار نبوده تولید شده است قرار دارد، در گذشته محصولات توسط استادکاران ماهر و به صورت تجربی تولید می شد ولی امروزه تجهیزات اندازه گیری و کنترل محصولات نقش مهمی برای چنین پیشرفت هایی محسوب میشود. این بدان معنی است که در صورت عدم اجرای کالیبراسیون صحیح و درست روی ابزار نمی توان اندازه گیری را به صورت صحیح انجام داد و بدون اندازه گیری صحیح واحدهای تحقیقاتی و بازرسی نمی توانند به کنترل های مورد نیاز خود دست یابند در پایان نمی توان طراحی و تولید کرد.

مکان کالیبراسیون می تواند در محل آزمایشگاه شرکت کالیبراسیون باشد یا در محل استفاده دستگاه در رابطه با هودهای آمایشگاهی دستگاه در محل استفاده کالیبره می گردد تا در مواردی مانند تغییر شرایط محیطی یا آسیب دستگاه در حمل و نقل در صحت کالیبراسیون نقشی نداشته باشد.

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

0%