اهمیت کالیبراسیون تجهیزات صنعتی در کاهش زمان و هزینه

اهمیت کالیبراسیون تجهیزات صنعتی در کاهش زمان و هزینه

درک لزوم کالیبره تجهیزات و کاربرد صحیح آن یک المان اساسی در صنایع می باشد. کالیبره مناسب باعث می شود که تجهیزات در محدوده های تایید شده عملکرد خود باقی مانده و نتایج دقیقی ارائه کنند. این فرایند باعث قابل اعتماد بودن نتایج تست ها و نزدیکی دقت آنها با مقادیر نمونه گیری می شود.فرایند کالیبراسیون با تجهیزات خود باعث روشن شدن اهمیت نقش آن درصنایع شده و روشن می کند که چه موقع این فرایند باید انجام شود.

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                   

بازه کالیبراسیون

به عنوان یک نگاه عملی تست کردن روزانه یا تناوبی مقادیر واقعی سیستم های کنترلی یک نشان عددی از عملکرد تجهیزات را مهیا میکند،که به کمک آن میتوان یک تاریخچه ازعملکرد تجهیز را به دست آورد. اگر داده های کنترلی نشان دهد که مقادیر ثابت هستند یا به طور تصادفی در بازه قابل قبول مقادیر تغییر می کنند، دیگر نیازی به کالیبره تجهیز نیست. اما اگر تاریخچه داده ها نشان از تمایل به سمت یا فراتر از حدود بازه قابل قبول می باشد، یا آن تجهیز یک جابه جایی مشخص کوتاه اهمیت نقش آن درصنایع شده و روشن می کند که چه موقع این فرایند باید انجام شود.

مدت در مقادیر را نشان می دهد(به عنوان مثال به دلیل کارکردن در یک محدوده دمایی متفاوت) انجام کالیبره ضروری است. البته بعضی از فرایندهای عملیاتی استاندارد یا اجباری با وجود اینکه داده های عددی چنین ضرورتی را ایجاد نمی کنند ما را وادار به انجام کالیبره میکنند. همیشه باید این ضرورت ها در اولویت باشند و زمانی که برای انجام کالیبره جهت افزایش دقت تجهیزات تردید وجود دارد، رویه بالا استفاده شود.

کالیبره تجهیزات یکی از فرایندهای اولیه برای بقای دقت تجهیز می باشد. کالیبره پروسه تنظیم یک تجهیز برای ارائه نتایج برای یک نمونه در یک محدوده قابل قبول است. از بین بردن یا کم کردن عواملی که باعث اندازه گیری های نادرست می شود، یکی از جنبه های اصلی طراحی در صنعت میباشد. هرچند رویه دقیق از یک محصول صنعتی تا محصول دیگر ممکن است متفاوت باشد، فرایند کالیبره به طور کلی مربوط میشود به استفاده از تجهیز برای تست نمونه هایی از یک یا چند مقدار که کالیبراتور نامیده می شوند. از نتایج استفاده می شود تا رابطه ای بین شیوه اندازه گیری مورد استفاده تجهیز و مقادیر معین ، برقرار شود.این روند در اصل به تجهیز می آموزد که نتایجی که دقیق تر هستند را تولید کند نه آن نتایجی که نوع دیگری هستند. تجهیز بدین ترتیب می تواند زمانی که نمونه های مقادیر نامعین در فرایند عادی تجهیز تست می شوند نتایج دقیق تری را ارائه کنند.

کالیبره ها به وسیله تعداد مشخصی از کالیبراتورها انجام می شود تا رابطه ای در نقاط خاص در محدوده عملکرد تجهیز برقرار کند.در حالی که اینطور به نظر می رسد که استفاده از تعداد زیادی کالیبراتور برای ایجاد رابطه مطلوب می باشد،اما زمان و زحمتی که برای تهیه و تست تعداد زیادی کالیبراتور مورد نیاز است ممکن است مهمتر از سطح عملکرد تجهیز باشد.

تجهیز زمانی بهترین عملکرد را خواهد داشت که از مقادیری که شرکت سازنده یا کالیبراسیون در اختیارمان قرار می دهند جهت کالیبره استفاده کنیم.

درستی: درستی ترکیبی از دقت،تفکیک پذیری و کالیبره است. اگر یک سنسور بتواند اندازه گیری های تکرار پذیر با تفکیک پذیری خوب بدهد می تواند برای درستی کالیبره شود

کالیبره: اولین چیز انتخاب مرجع کالیبره است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح شرایط کالیبره

مدت زمانی طولانی است که شیوه های کالیبره دستی در صنعت به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است. کسی روند کالیبره را مورد پرسش قرار نمیدهد زمانی که دقت و قابل اطمینان بودن برای کیفیت، امنیت و براورده کردن شرایط اجباری لازم است. اما مدت هاست که شیوه سنتی در حال انجام است که کار زیادی می برد و مستعد خطاست.

در میان مسائل مختلف هزینه های بالای روند کالیبره تجهیزات مشهود است برای یافتن راهی بهتر وارد کردن فناوری به این روند ضروری به نظر می رسد. در واقع هدف اصلی راهی بهتر و سریعتر برای کاهش هزینه هاست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

0%