کالیبراسیون پیپت ها

پيپت يک لوله نازک شيشه ای است كه هردوسر آن بازاست اما روزنه يک سرآن به اندازه نوک يک قطره چكان باريک است. پيپت برای  برداشتن و  انتقال دادنِ مقادير كم مايعات و  محلول های شيميايی به كار می رود و معمولاً وقتی بخواهيم با دقت زيادی مقداری  مايع را اندازه گيری كنيم.  پيپت های شيشه ای دقيق ترين  وسيله براي اندازه گيری و انتقال محلول ها  هستند و دقت  آنها در حد ميلی ليتر است. ميكروپيپت وسيله ای پيچيده تر است كه دقت آن در  حد ميكروليتر  (يك هزارم  ميلی ليتر) است.  ميكروپيپت يك مكنده  قابل تنظيم همراه خود دارد كه  به كمک نوک های  قابل تعويض  به طور اتوماتيک می تواند مقدار بسيار كم و معينی را برداشت كند.   

نکته : حرارت دادن بورت، پيپت و بالن حجم سنجی (بالن ژوژه)، حجم آنها را  تغييرمی دهد و ايجاد خطا می كند. بنابراين از حرارت دادن آنها توسط آون و کوره خودداری نمائيد. سمپلر  برای  انتقال حجم های  كم نمونه با دقت و صحت بالا  مورد استفاده  قرار می گيرد.

کاليبراسيون پيپت، بخش اساسی از كارهای آزمايشگاهی است كه بايد به عنوان قسمتی حياتی در جايی كه نياز به انتقال يا رقيق سازی حجم مشخصی از مايعات است، در نظر گرفته شود. پيپت ها، ابزارهايی آزمايشگاهی هستند كه در طرح ها و اندازه های مختلف توليد می شوند. تعداد زيادی دفترچه راهنما توسط شركت های سازنده ارائه شده كه هر يک دستورالعمل استفاده و نحوه كاليبراسيون وسيله را بيان می كنند. پيپت، فضای خلائی را برای كشيدن مايع ايجاد می كند و ابزار متداولی است كه در آزمايشگاه های شیمی و آزمایشگاه های طبی استفاده می شود. از آنجا كه پيپت برای اندازه گيری و انتقال مواد، حياتی است، كاليبراسيون آن هر چند ماه يك بار ضروری است. بسياری از پيپت های مورد استفاده در آزمايشگاه، پيپت جا به جايي هوا هستند كه از طريق اندازه گيری و انتقال محلول كار می كنند. مكانيسم استفاده شده، يک پيستون است كه توسط انگشت شست كاربر فعال  می شود. نوک پيپت در محلول مورد نظر قرار گرفته و حجم مشخصی از آن را دربرمی گيرد. 

كلاس بندي ظروف شيشه اي حجمي در آزمايشگاه  

ظروف حجمی آزمايشگاه به طور كلی به دو كلاس اصلی تقسيم بندی می شوند كه شامل كلاس A و B است. ظروف كلاس A دارای صحت بيشتر و تلرانس كمتر هستند در مقابل ظروف كلاس B دارای صحت كمتر و تلرانس بيشتری می باشند.

در بسیاری از زمینه های علمی، از جمله زیست شناسی سلولی، میکروب شناسی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی و شیمی، استفاده از پیپت یک مهارت اساسی به شمار می رودکه باید تسلط یابد. اختصار TD یا TC در انتهای پیپت ها مشخص شده است .اگر چه بیشتر پیپت هایی که شما با آن روبرو می شوید  TDهستند ولی استفاده از مدل TC ممکن است به ندرت صورت پذیرد. کالیبراسیون پیپت با روش gravimety انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%