کالیبراسیون محیط های دمایی

کالیبراسیون محیط های دمایی

آون یا فور آزمایشگاهی، انکوباتور ساده و یخچال دار ، اتو کلاو ها، محفظه های دما و رطوبت، یخچال و فریزر در صنایع، آزمایشگاه های آزمون، آزمایشگاه های کنترل کیفی و آزمایشگاه های طبی به منظور نگهداری ، آماده سازی و آزمون مواد، قطعات و تجهیزات کاربرد دارند. این محیط ها با توجه به کاربردشان، ویژگی ها و گستره دمایی یا دما و رطوبت منحصر به فردی دارند.   

                         جهت خرید پکیج سلامتی کلیک نمایید                                                    

 

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮاد، قطعات و تجهیزات در شرایط محیطی که مورد استفاده، حمل و نقل و اﻧﺒﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽ گیرند،آزﻣﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ روی آن ها انجام ﻣﯽﮔﯿﺮد.آزﻣﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را اﯾﺠﺎد می کند ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اندازه گیری و ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ، تاثیر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن دارد. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، دﻣﺎ ( حرارت و برودت)  و رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺘﯽ سنجی شوند.

دماسنج و رطوبت سنج محیطی اکثرا دارای سنسور داخلی بوده و میزان دما و رطوبت محیط را نشان می دهند. این دماسنج ها به صورت کار دائمی طراحی شده اند و در مکانی که نصب می شوند همیشه روشن می باشند. این دستگاه ها بصورت رطوبت سنج صنعتی و رطوبت سنج خانگی قابل استفاده می باشند و با توجه به دقت اندازه گیری و رنج تحمل دما تفکیک می شوند. .

به دلیل نوع سنسور استفاده شده در رطوبت سنج محیطی دیجیتال سرعت تغییر مقادیر اندازه گیری شده پایین هست ولی در عوض این دستگاه ها دارای مصرف کم و طول عمر بالایی هستند و می توانند سال ها به صورت شبانه روزی اندازه گیری کنند.

 

                                                                                                                                                                                                                                         

کالیبراسیون محیط های دمایی

در منطقه ای از محیط های دمایی که کالیبراسیون در آن انجام می شود،بایستی شرایط هم دمایی و یکنواختی فضایی از جنبه دما وجود داشته باشد.

در ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن محیط، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان درﺳﺘﯽ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ اندازه گیری ﺷﺪه به وسیله سیستم کنترل و اندازه گیری آن، میزان غیر یکنواختی فضایی، نوسان وﮔﺮادﯾﺎن ﻣﺤﯿﻂ در دﻣﺎ ﯾﺎ دﻣﺎ و رطوبت ایجاد شده، تعیین می شود.

در این آزمایشگاه انواع تجهیزات مانند انکوباتور، اتوکلاو و سایر تجهیزات دمایی حساس براساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ کالیبره می شوند.

 

آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان هپا قابلیت کالیبراسیون محیط های دمایی از قبیل:

  • کوره ، آون ، انکوباتور، یخچال و اتوکلاو را در گستره 200 درجه سانتیگراد به بالا را در کوتاه ترین زمان دارد

0%