پیپت
پیپتها یکی از انواع لوازم آزمایشگاهی است که عموما در شیمی،بیولوژی و دارویی به منظور اندازه گیری و انتقال یک حجم مایع و یا اغلب به عنوان توزیع کننده ی محیط مورد استفاده قرار می گیرد.  پيپت يک لوله نازک شيشه ای است كه هردوسر آن بازاست اما روزنه يک سرآن به اندازه نوک يک قطره چكان باريک است. پيپت برای  برداشتن و  انتقال دادنِ مقادير كم مايعات و  محلول های شيميايی به كار می رود و معمولاً وقتی بخواهيم با دقت زيادی مقداری  مايع را اندازه گيری كنيم.  پيپت های شيشه ای دقيق ترين  وسيله براي اندازه گيری و انتقال محلول ها  هستند و دقت  آنها در حد ميلی ليتر است. ميكروپيپت وسيله ای پيچيده تر است كه دقت آن در  حد ميكروليتر  (يك هزارم  ميلی ليتر) است.  ميكروپيپت يك مكنده  قابل تنظيم همراه خود دارد كه  به كمک نوک های  قابل تعويض  به طور اتوماتيک می تواند مقدار بسيار كم و معينی را برداشت كند.
 
                                                                                                                                                                                    Image result for پیپت
 
 
 
نکته : حرارت دادن بورت، پيپت و بالن حجم سنجی (بالن ژوژه)، حجم آنها را  تغييرمی دهد و ايجاد خطا می كند. بنابراين باید از حرارت دادن آنها توسط آون و کوره خودداری کرد. سمپلر  برای  انتقال حجم های  كم نمونه با دقت و صحت بالا  مورد استفاده  قرار می گيرد.
پيپت، فضای خلائی را برای كشيدن مايع ايجاد می كند و ابزار متداولی است كه در آزمايشگاه های شیمی و آزمایشگاه های طبی استفاده می شود. از آنجا كه پيپت برای اندازه گيری و انتقال مواد، حياتی است، كاليبراسيون آن هر چند ماه يك بار ضروری است. بسياری از پيپت های مورد استفاده در آزمايشگاه، پيپت جا به جايي هوا هستند كه از طريق اندازه گيری و انتقال محلول كار می كنند. مكانيسم استفاده شده، يک پيستون است كه توسط انگشت شست كاربر فعال  می شود. نوک پيپت در محلول مورد نظر قرار گرفته و حجم مشخصی از آن را دربرمی گيرد. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
0%