هیدرومتر

هیدرومترها

ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮها، ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ه ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ بومه سنج  ، ﻻﮐﺘﻮسنج و  داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ و  ... ﻧﺎمﮔﺬاري و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع اﻧﺪازهﮔﯿﺮي درﺟه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اند. ﺟﻨﺲهیدرومترها، از ﺷﯿﺸﻪ است و از دو قسمت ساقه و تنه تشکیل شده است. قسمت ساقه هیدرومتر،درجه بندی شده است و قسمت تنه آن به شکل استوانه و انتهای آن با موادی مانند سیمان و یا ساچمه های ریز فلزی پر شده است. برای اندازه گیری چگالی یک سیال، هیدرومتر به طور عمودی در داخل سیال غوطه ور می شود و بسته به چگالی سیال، ساقه در یک نقطه بین سطح تماس سیال با هوا ثابت می ماند و مقدار چگالی از روی درجه بندی خوانده می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%