0%
کالیبراسیون الک و غربال

کالیبراسیون الک و غربال

الک وسیله اندازه گیری است که برای تقسیم بندی دانه ها بر اساس بزرگی آن ها به کار برده می شود. کاربرد الک جهت جدا کردن ذرات بر حسب اندازه های آن ها از یکدیگر است. اﻟﮏ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮری ﺳﯿﻤﯽ ﺑﺎفته ﺷﺪه ﺑﺮای دانه ﺑﻨﺪی ذرات ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ، ﻣﻮرد استفاده قرار می گیرند.

جهت خرید پکیج سلامتی کلیک نمایید

انواع الک ها:

  • نوع اول: الک های بافته شده با تارو پود

  • نوع دوم: الک های سوراخ شده بر روی صفحات فلزی

  • نوع سوم: الک های الکتروفرم

- الک های بافته شده با تارو پود: صفحات بافته شده دارای تارهای افقی هستند که پودهای عمودی در فواصل معین و ثابتی آن هارا قطع کرده و از میان آن ها گذشته اند.این صفحات بافته شده بخش اندازه گیری الک را تشکیل می دهد.

- الک های سوراخ شده: با روش های خاص بر روی صفحات فلزی سوراخ می شوند که توسط عامل خارجی در فواصل معین و ثابتی در اندازه های خاصی ایجاد می شوند.

- الک های الکتروفرم: با روش های شیمیایی الکتروفرم از مواد فلزی ساخته می شوند که با این الک ها دانه هایی را می توان به دست آورد که بزرگی آن ها در محدوده باریکی از بزرگی های خاص قرار داشته باشند. با الک های کالیبره شده از این قبیل میتوان الک های دیگر را نیز کالیبره کرد.

کالیبراسیون الک ها:

تور ی الک های آزمایشگاهی با توجه به استاندارد از اندازه25 میکرون تا 101 میلی متر ساخته شده است که هر الک دارای گواهی کالیبراسیون منحصر به فرد جهت ارائه به اداره استاندارد می باشد. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دست آمده از دو الک آزمایشگاهی همسان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ مشابه یکدیگر نباشند و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﺎز اﻧﺤﺮاف در اﻧﺪازه اﺑﻌﺎد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی اﻟﮏ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع اﻟﮏ ها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دانه ﺑﻨﺪی ذرات ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻮدر و رﻧﮓ، آزمایشگاهﻫﺎی ﻣﻮاد و مصالح ساختمان، داروسازی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ داﻧﻪ بندی ذرات ﯾﮏ ﻣﺎده سروکار دارند، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان هپا قابلیت کالیبراسیون الک هایی با ریزنگری 0/1 میلی متر تا 60 میلی متر را در کوتاهترین زمان دارد.