واحد ها و آزمایشگاه های نوپا (تازه تاسیس )

مشاوره به واحدها و آزمایشگاه های تازه تاسیس

مشاوره به واحدها و آزمایشگاه های تازه تاسیس

در شرایط اقتصادی امروز، به نظر می رسد که بقا برای بسیاری از شرکت ها به خصوص برای کسب و کارهای تازه تاسیس سخت و دشوار شده است. تنهاداشتن یک ایده خوب برای راه اندازی یک کسب و کار کافی نیست. به منظور ورود به بازار هر شخص باید با برنامه ریزی مالی سازمانی، نقشه راه و اهداف قابل دستیابی آشنا شود. اگر فردی هستید که مایل به کسب موفقیت در این زمینه اید، باید مشاوره ی حرفه ای دریافت کنید. شرکت مشاوره ما شما را برای دستیابی به اهدافتان یاری می کند.

1- مشاوره احداث آزمایشگاه

2- آموزش های مدیریتی و فنی

3- پیاده سازی سیستم دانش بنیان

4- پیاده سازی استانداردهای کاری

5- مشاوره تجاری سازی محصولات

6- مشاوره برای همکاری با واحدهای صنعتی بزرگ و معتبر

0%