دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات

دوره های آموزشی کالیبراسیون تجهیزات

دوره های آموزشی کالیبراسیون تجهیزات

هدف از دوره:

اجرای موفقيت آميز هر فرآيندی، بستگی به دقت و كارآيی هر يک از ابزارهای اندازه گيری و كنترل دارد. كاليبراسيون ابزارهای اندازه گيری، اين اطمينان را فراهم می آورد كه يک فرآيند در چارچوب مشخصات موردنظر، اجراء و محصولی با كيفيت مطلوب، از اين فرآيند خارج گردد. كاليبراسيون،  مجموعه اي از عمليات اندازه گيری دقيق است كه طی آن، ورودی ها و خروجی های يک وسيله  اندازه گيری به وسیله يک تجهیز مرجع ، مقايسه می شود.

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن:

• ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی؛

• ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و دوﺑﺎره ﮐﺎری؛

• ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ؛

• ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ در دﻋﺎوی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ؛

• ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ؛

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه؛

مخاطبان دوره:  مدیران و کارکنان کلیه آزمایشگاه ها

مدت دوره: 8 ساعت

مزایای دوره: جلوگیری از خطاهای سیستماتیک و آنالیز عملکرد دستگاه ها

دوره های آموزشی کالیبراسیون

0%