آزمایشگاه آزمون

احداث آزمایشگاه آزمون

كنترل و افزایش كیفیت محصولات تولیــدی و مــواد اولیــه مصرفــی یكــی از الزامــات غیــر قابــل انــكار در بهبــود رونــد مســتمر تولیــد بــوده و نقــش بســیار موثــری را در ایــن زمینــه ایفــا مــی نمایــد. در دهه های اخیر، اهمیت جذب مشتریان برای صنایع تولیدی و مراکز تحقیقاتی عمومی افزایش  یافته است و این مهم به شرط آشکار کردن برتری کیفیت این مراکز تحقق می یابد. به همین دلیل در صنایع بزرگ تولیدی و پژوهشی به دلیل انجام آزمایشات گوناگون برای تهیه و تولید و تضمین کیفیت محصولات خود، آزمایشگاه های آزمون در واحد صنعتی خود برپا کرده اند. شرکت مشاوره دانش بنیان هورسان پرتو آزما با تکیه بر تجارب خود و کادر فنی متخصص، آمادگی همراهی و انجام پروژه ها ی شما مشتریان عزیز،  از پایه تا تکمیل پروژه همراه با پیاده سازی و استقرار استانداردهای لازم و ضروری در این راستا را دارد.

0%